BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

[ stop the slideshow ]

นิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki Purbandono

_DA26165.jpg Thumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoThumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoThumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoThumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki Purbandono

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
“คลุมเครือ” (Grey Area) โดย Angki Purbandono
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ โถงกิจกรรม ชั้น 2 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อาคารวิทยาลัยนานาชาติ) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท