BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

[ stop the slideshow ]

นิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki Purbandono

_DA26165.jpg IMG_4216Thumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoIMG_4216Thumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoIMG_4216Thumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki PurbandonoIMG_4216Thumbnailsนิทรรศการภาพถ่าย คลุมเครือ (Grey Area) โดย Angki Purbandono

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ
“คลุมเครือ” (Grey Area) โดย Angki Purbandono
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ โถงกิจกรรม ชั้น 2 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อาคารวิทยาลัยนานาชาติ) วิทยาเขตกล้วยน้ำไท