BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Akceptejo / Etikedoj คณะบริหารธุรกิจ + พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2560 [95]