BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក คณะบริหารธุรกิจ + พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2560 [95]