BU Photo Gallery

Photo Gallery มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Home / สายวิชาการ / วิชาการ / สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา / 2560 / 25600720_T_โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [80]